Macao Association of Building Contractors and Developers
   


38th General Assembly´╝îBoard of Directors and Supervisory Board of the Macao Association of Building Contractors and Developers

General Assembly      
President: Lau Veng Seng    
Vice-President: Wong Yue Kai Lam Kam Seng Ao Kam Iong
  Jose Chui Ho Daisy Chiu Fung
Board of Directors      
President: Paul Tse    
Vice-President: Leong Keng Seng Ho Weng Pio Mak Man Sun
  Lau Veng Lin Vong Kock kei Mok Chi Wai
  Celina Veng Kuan Chum Pak Tak
Executive Directors: Ho Weng Cheong Iu Kin Chi Wong Pan Seng
  Leong Ping Chiu Lau Ka Chi Lei Kuong Chi
  Au Thien Yn Fong Pak Kei, Patrick Li Sut Meng
  Fred Chan Cho Chung Kou Chi Leong Lee Fat Kun
  Tse Kar Keung Cheung Kam Sin Xiao Dongwen
  Ku Ka Ho Lei Kam Wa Feng Wenshan
  Humphrey Vong Lee Keng Ieong
Directors: Wong Kin Chong U Seng Manuel Sin
  Kong Hin Seng Raimundo Ho Lao Meng Ian
  Che Wai fong Sio Chi Veng Fong Hok Sam
  Ung Chu Pong Lau Ka Ching Lei Kuok On
  Ma Io Leong Lam Ka Vai Carlos Long Kuok Keong
  Ng Wah Wai Mak Tong Cheng Lei Chan Seng
  Ho Ka Chi Lei Hong Iu Lai Weng Kei
  Lee Sek Yean
Supervisory Board      
President: Mok Kuan Iek    
Vice-President: Ao Peng Kong U Kin Cho  
Executive Member: Xie Weiqiang He Yanbo Lei Ngai Seng
Ho Kim Fong Sin Veng Kim Lou Man Heng
  Hoi Lai Kin Lo Peng San

 

   
 

 

Status of the Association
Organization chart
General Assembly,Board of Directors and Supervisory
Application form
Copyright©2000-2006 MABCD. All rights reserved.
Address:RUA DO CAMPO No. 103, 5° ANDAR, MACAU     Phone:(853) 2857-3226